Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Dékán

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

k, 2017/02/14 - 10:05 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
839900 Művészeti Kar
Kategória: 
Magasabb vezető
Pályázati azonosító: 
9811
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
hétfő, 2017, március 13
Elbírálási határidő: 
péntek, 2017, május 12
Betölthető legkorábban: 
szombat, 2017, július 1
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 
2020.06.30-ig szól.
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A dékán feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: a) rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben képviseli az Egyetemet, valamint a Kar képviselete az egyetemi, illetőleg más fórumok előtt, b) irányítja a Karon folyó képzési, tudományos és kutatási tevékenységet, c) az Egyetem oktatási, kutatási, valamint humán erőforrás stratégiájával összhangban meghatározza a Kar képzési, tudományos és kutatási tevékenységéhez szükséges humán erőforrás állományt, az oktatói, kutatói utánpótlás biztosítására vonatkozó terveket, d) rendelkezik a Kar számára visszaigazolt költségvetési tervben meghatározott keretek felhasználásáról, a Kancellária által a Karra kijelölt gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett, e) kiadmányozási jogot gyakorol kari ügyekben, f) a Kar tevékenységét érintő kérdésekben kezdeményezheti a rektor , a kancellár vagy a Szenátus intézkedését, g) a rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a vonatkozó utasításban meg határozottak szerint, h) előkészíti a Kari Tanács üléseit, szervezi döntéseinek végrehajtását, i) vezetői tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kari Tanácsnak és a rektornak, j) ellát minden olyan feladatot, illetőleg gyakorolja azokat a jogköröket, amelyeket számára a jogszabályok, az egyetemi és kari szabályzatok meghatároznak, illetőleg amelyet a rektor és a kancellár saját hatásköréből számára átruházott.
Pályázati feltételek:
Végzettség, szakképzettség: 
Egyetem, szakirányú végzettség vizuális- alkalmazott-, vagy zeneművészeti, művészet elméleti, történeti területen
Tudományos fokozat: 
Doktori fokozat, habilitáció
Nyelvismeret: 
Angol, vagy német nyelven előadói és vitakészség
Gyakorlat: 
10 év oktatási (ebből min. 5 év felsőoktatási) és alkotói, továbbá 3 év Nftv. szerinti vezetői gyakorlat.
Pályázat benyújtásának módja:
Postacím: 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Elbírálás módja: 
PTE szabályzatai szerint
Egyéb közlemények: 
További feltételek: Pályázhatnak a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározott feltételeknek megfelelő egyetemi tanárok és egyetemi docensek, akik a képző- , ipar- vagy zeneművészet gyakorlati, illetve elméleti területein elismertséggel bírnak, alkalmasak a művészeti képzés fejlesztésének szakmai vezetésére. A pályázónak rendelkeznie kell doktori fokozattal, habilitációval, alkotói és felsőoktatási gyakorlattal, valamint szakterületén hazai és nemzetközi ismertséggel. A magasabb vezetői megbízás betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a Művészeti Kar főállású oktatója. Kedvezően értékeli a bizottság a nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi művészeti-kritikai körök előtt is elismert művészeti munkásságot. További feltétel a felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Megjegyzések a pályázathoz: 
Benyújtandó mellékletek: - szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program, - nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata, - összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, - Külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy esetében a büntetlen előélet igazolása a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint.
A pályázati feltételek az alábbi csatolmányban olvashatók: