Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Humánpolitikai Igazgatóság

 

 

Tanársegéd

 Nyilvános álláspályázataink elsődlegesen a Közszolgálati Állásportálon (a továbbiakban: Közigállás) kerülnek publiklására, az Egyetem honlapján csak a pályázatok utóközlése történik, néhány nappal a hivatalos megjelenést követően. Szövegeltérés esetén a Közigállás oldalán megjelent hirdetmény szövege az irányadó. A nyilvános hirdetmények jelen oldalon publikált szövege tájékoztató jellegű.

 A Pécsi Tudományegyetem  - mint álláspályázatot hirdető -  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

cs, 2017/07/06 - 10:45 -- Somlói Renátó
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szervezeti egység: 
830400 MK Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet
Kategória: 
Oktató-kutató, egyéb dipl.
Pályázati azonosító: 
10739
Pályázat típusa: 
Nyilvános
Benyújtási határidő: 
szombat, 2017, július 29
Elbírálási határidő: 
hétfő, 2017, augusztus 28
Betölthető legkorábban: 
péntek, 2017, szeptember 1
Jogviszony típusa: 
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Ellátandó feladatok felsorolása: 
A Tervezőgrafika történet I., II., III., IV., Tervezőgrafika szakesztétika és szakelmélet I., II., Képelméletek I., II., Vizuális kultúra I., II., Betű-szó-kép I., II.nevű kurzusok oktatása, vizsgáztatása. Feladata részt venni OMDK dolgozatok, pályamunkák, diploma szakdolgozatok, diplomamunkák konzulensi és opponensi feladatainak ellátásában. Továbbá feladata részt venni a Karon, a Média- és Alkalmazott Művészeti Intézetben, valamint a tervezőgrafika specializáción folyó művészeti, képzési, tudományos, és kutatási tevékenységben. Valamint: - kiállítások nyilvános szereplések, prezentációk létrehozatala, szervezési, rendezési feladatainak ellátása - a hallgatók szakmai pályázatokon való sikeres szerepléseinek felkészítése, segítése - a kari Erasmus-kapcsolatok ápolása és bővítése - a tervezőgrafika specializáció nyári művésztelepeinek megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása - archiválási feladatokban való folyamatos részvétel - a tervezőgrafika specializáció szakmai kutatói tevékenységében való részvétel: szervezési, és tudományos (pl. konferenciákon való részvétel) tevékenység - a tervezőgrafika specializáció honlapjának létrehozatalában és folyamatos gondozásában való részvétel (a kari informatikus segítségével, együttműködésével) - Az egyetemi és a kari honlap tervezőgrafika specializációra vonatkozó híreienek, megjelenéseinek gondozásában való részvétel - A Kar nyomtatott kiadványainak szerkesztésében,való tevékenység - a tervezőgrafika specializáció vezetői és az oktatói munka segítése az oktatás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek (vizsgák, felvételik) lebonyolításában, oktatási segédanyagok felügyeletében és rendszerezésében, irodalomjegyzékek összeállításában - tanulmányi kirándulások szervezésében és lebonyolításában való folymatos közreműködés - az intézetigazgató / tanszékvezető által ráruházott hatáskörben képviselni az egyetemet, a kart és a szakirányt egyetemi, illetőleg szakmai fórumok előtt.
Pályázati feltételek:
Végzettség, szakképzettség: 
Egyetem, művészettudomány vagy esztétika szak,
Doktori fokozat, vagy legalább 3 befejezett doktoranduszi félév.
Doktorandusz jogviszony esetén az alkalmazástól számított három éven belül doktori fokozatszerzést várunk el.
Nyelvismeret: 
Angol és francia nyelven előadói és vitakészség.
Gyakorlat: 
Legalább két éves felsőoktatási oktatói gyakorlat
Egyéb feltétel: 
Újságírói/sajtószakmai ismertek és jártasság a tervezőgrafikai-nyomdai ismeretek gyakorlati alkalmazásában.
Pályázat benyújtásának módja:
Elbírálás módja: 
bírálóbizottság és a Kari Tanács véleménye alapján a Dékán
Egyéb közlemények: 
Benyújtandó mellékletek a) Szakmai önéletrajz, b) A jelölt szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását tartalmazó dokumentum, c) A diploma, oklevél másolata, d) Külső pályázó esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány- csak sikeres felvétel esetén, e) A munkakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció. f) Összeférhetetlenségi nyilatkozat g) A pályázat az illetékes személyek és testületek által történő megismerésére vonatkozó nyilatkozat. A pályázati dokumentációban a benyújtandó mellékleteket külön mellékletként szükséges csatolni.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZÖVEGE: